Juridische informatie

Artikel 1: Abonnementsvorm:

1.1 De overeengekomen abonnementsvorm staat op de voorzijde  van het inschrijfformulier vermeld.

1.2 In de kosten voor een abonnement zijn de volgende  faciliteiten inbegrepen: het oefen in de oefenruimte van de Brikke Oave.

1.3 Het gebruik van de oefenruimte en het deelnemen aan de  oefeningen is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.

Artikel 2: Abonnementsduur en –beëindiging:

2.1 Het abonnement wordt afgesloten voor bepaalde tijd, met    een minimale abonnementsduur, zoals vermeld en  overeengekomen op de voorzijde van het inschrijfformulier.

2.2 Het abonnement kan gedurende de minimale  abonnementsduur niet door de klant worden beëindigd of  opgezegd. Indien de klant zijn abonnement wil opzeggen tegen  het einde van de minimale abonnementsduur.

2.3 De opzegtermijn na de overeengekomen minimale  abonnementsduur bedraagt 1 volle maand, waarbij een  eventuele achterstand in contributie wordt meegerekend.

2.4 Opzeggen van het contract gebeurd ten alle tijden  schriftelijk, dit kan per post of e-mail.

2.5 Opzeggingen worden ten aller tijde schriftelijk bevestigd  door Xtravagant.

2.6 Indien opzegging niet conform artikel 2.4 plaatsvindt, zal het  abonnement automatisch voor onbepaalde tijd worden verlengd.

2.7 Tot de einddatum van het abonnement kunt u gebruik blijven  maken van de oefenruimte.

2.8 Vooraf betaalde contributiegelden, die betrekking hebben op  de periode na de overeengekomen datum van opzegging,  worden niet gerestitueerd.

 

Artikel 3: Veiligheid en aansprakelijkheid:

3.1 De wederpartij verklaart hierbij reeds nu afstand te doen van  alle rechten tot het instellen van een schade- actie tegen  Xtravagant wegens vergoeding van kosten, schaden en  interesse, als gevolg van enig ongeval of letsel, opgelopen ten  gevolge van de oefening c.q. lessen of het gebruik van de  accommodatie, alsook wegens het in ongerede raken van  kleding en voorwerpen.

3.2 De wederpartij verklaart hierbij, dat de oefening, lessen, c.q.  gebruik van de accommodatie, uitsluitend en alleen voor  zijn/haar risico is en de kosten van enig ongeval of letsel en al  door hem/haar zelf zullen worden gedragen.

3.3 Xtravagant is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies  van persoonlijke eigendommen in het trainingscentrum.  Eventuele gevonden voorwerpen kunnen bij de begeleider  worden afgehaald.

3.4 De wederpartij vrijwaart Xtravagant voor alle aanspraken van  derden uit hoofde van de in artikel bedoelde schaden, kosten en  interesse.

Artikel 4: Openingstijden:

4.1 De dagen dat geoefend wordt zal in onderling overleg plaats vinden.

4.2 De daarbij horende tijden zullen dan ook bekend worden  gemaakt

 

Artikel 5: Algemene huisregels:

5.1 In de oefenruimtes is het verboden te roken, daarvoor is  buiten een gelegenheid aanwezig.

5.2 Het is verboden tijdens lessen alcohol of andere  stimulerende middelen te gebruiken.

5.3 Xtravagant bepaalt op welke dagen en uren les kan worden  genoten, c.q. gebruik kan worden gemaakt van de oefenruimte  en u zal zich daarnaar individueel dienen te richten.

5.4 De wederpartij onderwerpt zich aan de door Xtravagant vast  te leggen reglementen en zal deze naleven op straffe van  verwijdering uit en/of ontzegging van toegang, tot de  faciliteiten van Xtravagant en Creator Theater, een en ander ter  beoordeling van Xtravagant. Reeds betaalde gelden worden niet  gerestitueerd. Eventuele schaden die ontstaan door niet  naleven van de reglementen zullen in alle gevallen op de klant  worden verhaald.

Artikel 6: Overige bepalingen:

Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 7: Verzuim en auteursrecht:

7.1 Afmelden voor een bijeenkomst, les of oefening is verplicht.  afmelden kan via e-mail van Xtravagant ( info@xtravagant.nl ).

7.2 Het verzuim van een bijeenkomst, les of oefening leidt niet  tot restitutie van een deel van het cursusgeld.

7.3 Op het door Xtravagant ontwikkelde en/of gebruikte  cursusmateriaal rust auteursrecht.

In verband met de AVG wetgeving, willen we vragen om even onze Privacy voorwaarden te lezen. Deze is voor iedere bezoeker van toepassing. Door gebruik te maken van de website ga je dus akkoord.